Điều kiện đăng ký Hội viên cho các cá nhân

Các cá nhân là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự có thể nộp hồ sơ để trở thành Hội viên Chính thức của Hiệp hội.

Điều kiện thành lập Câu lạc bộ địa phương

Các cá nhân, tổ chức muốn xin cấp phép hoạt động Câu lạc bộ và trở thành Hội viên tổ chức của Hiệp hội Bridge và Poker Việt Nam, phải đạt được các yêu cầu cơ bản sau: